Pusa Shivalik variety

Pack size: 1 kg Price: Rs.150/kg